fbpx

ONZE KLANTEN BEVELEN ONS AAN OP +100 REVIEWS!

Algemene voorwaarden

COCO Laser Clinics hanteert per 1 januari 2021 de onderstaande algemene voorwaarden.

Zodra u in behandeling gaat bij COCO Laser Clinics zullen onderstaande voorwaarden onvoorwaardelijk onderdeel worden van de overeenkomst tussen u (cliënt) en COCO Laser Clinics.

Informatie over alle laserbehandelingen bij COCO Laser Clinics d.d. 1 januari 2021.

Dit blad betreft informatie over de laserbehandelingen en de contra-indicaties. Voordat u bij COCO Laser Clinics in behandeling gaat wordt er een intakegesprek met u gevoerd. Daarin worden de onderstaande zaken met u besproken. De onderstaande informatie heeft betrekking op alle laserbehandelingen die COCO Laser Clinics uitvoert, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven in de tekst van de betreffende alinea.

1 Algemeen

1.1 Laserbehandeling: COCO Laser Clinics voert laserbehandelingen uit voor definitieve ontharing en huidverbetering. De laser die gebruikt wordt voor ontharing is de Soprano Laser Titanium.

1.2 Contra-indicaties: Indien een of meer van de onderstaande contra-indicaties op u van toepassing is/zijn, dient u dit per e-mail kenbaar te maken via info@cocolaserclinics.nl en/of aan te geven in het vragenformulier dat tijdens het intakegesprek aan u is verstrekt. Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven gaat COCO Laser Clinics er van uit dat u geen last heeft van en/of gebruik maakt van: Aandoening(en) aan de (bij)nieren, allergieën met betrekking tot lichtovergevoeligheid of histamine reacties, bloed – of stollingsziekten zoals trombose, endocrinologische ziekten zoals diabetes, hartziekten zoals een hoge bloeddruk, huid – en/of geslachtsziekten zoals herpes, psoriasis, eczeem, keloïd, kanker of huidtumoren, immuunziekten zoals verminderd immuunsysteem, infectieziekten of ontstekingen, spataderen of andere vaatproblemen, verstoorde hormoonhuishouding zoals verlaagd oestrogeen gehalte of verhoogd androgeen, ziekten van het zenuwstelsel zoals epilepsie, medicijnen zoals antibiotica of overmatig gebruik van pijnstillers, infectieziekten en/of ontstekingen. U heeft geen pacemaker, implantaten, prothesen of andere lichaamsvreemde zaken.

1.3 Voorbereiding: Voorts kunt u aan ons toezenden, zogeheten ‘before-foto’s’, oftewel foto’s van de te behandelen plekken, voordat de behandeling plaats vindt. Alleen op deze wijze kan worden vastgesteld of de behandelingen het beoogde resultaat hebben bereikt dan wel of COCO Laser Clinics de werkzaamheden heeft verricht met goed en zorgvuldig vakmanschap. U bent niet verplicht before-foto’s toe te zenden, hoewel COCO Laser Clinics u uitdrukkelijk adviseert dat wel te doen. U dient de ‘before-foto’s’ te mailen naar info@cocolaserclinics.nl onder vermelding van uw naam en onderwerp: before-foto’s. COCO Laser Clinics zal deze foto’s vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken om vast te stellen dat zij haar werkzaamheden met goed en zorgvuldig vakmanschap heeft uitgevoerd. Op uw verzoek zullen de foto’s worden verwijderd onder de voorwaarde dat u erkent dat COCO Laser Clinics haar verplichtingen naar behoren is nagekomen, althans dat u de bewijslast voor het tegendeel draagt.

1.4 Ieder mens is uniek: In geval van COCO Laser Clinics zijn de lasers een hulpmiddel om u uit cosmetisch en soms medisch oogpunt te helpen om uw klachten of onwenselijkheden te verminderen. Echter ieder mens is uniek en heeft zijn/haar eigen unieke lichaamseigenschappen. Elk lichaam reageert anders op de laserbehandeling(en). Het resultaat is om die reden ook niet te voorspellen. COCO Laser Clinics kan geen garanties geven op resultaat, huid – en/of haarreacties op het te behandelen gebied of elders op het lichaam. Laserbehandelingen kunnen in sommige gevallen huid reacties veroorzaken. Er bestaat altijd risico dat er lichte verbranding van de opperhuid kan ontstaan en/of blaarvorming als gevolg van de laserbehandeling(en). Tevens kunnen laserbehandelingen door uitstralende energie/warmte onderhuids liggende haarfollikels, op en rondom het behandelde lichaamsdeel, stimuleren waardoor nieuwe haargroei kan ontstaan. Dit is nieuw haar wat aangewakkerd is en kan het resultaat op haargroei beïnvloeden. Dit is inherent aan laserbehandelingen. Echter de huidreacties zijn vaak van tijdelijke aard en zullen na verloop van tijd verdwijnen.

1.5 Resultaat haargroei: In de meeste gevallen zal uw haargroei uiteindelijk met ca. 85% reduceren. Dat resultaat kan echter niet worden gegarandeerd. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat u een non-responder bent. Een non-responder is iemand die niet (goed) reageert op de laser, waardoor de beoogde reductie van haargroei van 85% niet kan worden bereikt. Bij een non- responder wordt een uiteindelijke reductie van haargroei verwacht van maximaal minder dan 30%. Indien bij COCO Laser Clinics het vermoeden rijst dat u een non-responder bent, zal dat met u worden besproken. U kunt er dan voor kiezen de behandeling niet voort te zetten. U bent echter niet gerechtigd enige compensatie, restitutie of schadevergoeding te verlangen.

2 Laser ontharen

2.1 Voorbereiding laser ontharen: De voorbereiding die u zelf moet treffen alvorens u een behandeling neemt is het scheren van het te behandelen gebied (24 uur voor uw behandeling). Een ongeschoren huid mag niet behandeld worden.

2.2 Soprano Laser: Voor behandelingen met de Soprano Laser kunt u het volgende verwachten. Voor behandelingen met de Soprano Laser tekenen wij een vakje op uw lichaam, waarna er contactgel binnen dit vakje wordt aangebracht. Deze gel geleidt de laser en verkoelt tegelijkertijd. Door de kenmerkende strijkende beweegmethode van de Soprano, wordt de warmte geleidelijk opgebouwd, waardoor de behandeling nagenoeg pijnvrij verloopt. Doordat de huid en het haar(zakje) de warmte vasthouden wordt geleidelijk de juiste temperatuur bereikt, die de eiwit rondom het haarzakje vernietigt waardoor het haartje afsterft. Door deze kenmerkende en unieke behandeltechniek zijn onze behandelingen uiterst veilig waardoor de kans op brandplekken, pigmentatie, infecties erg klein zijn.

2.3 Tijdsbestek: Het tijdsbestek tussen de behandelingen is 4 tot 6 weken voor het gezicht en 8 tot 10 weken voor het lichaam. De reden hiervoor is dat de behandeling het meest efficiënt is in de groeifase van het haartje. Deze fase wordt normaliter bereikt na het genoemde tijdsbestek. U dient zelf dit tijdsbestek in acht te nemen, alsmede hiermee rekening te houden met het maken van een vervolgafspraak. Over het algemeen heeft men tussen de 6 en 12 behandelingen nodig om het gewenste resultaat te behalen. Dit is slechts een indicatie voortvloeiend uit eerdere ervaringen. Bij uitzonderingen kan het ook voorkomen dat u zo’n 14 tot 16 behandelingen nodig heeft om de reductie van ca. 85% te bereiken of dat het gewenste resultaat niet behaald kan worden. U kunt geen rechten ontlenen aan voornoemde indicatie.

2.4 Medisch laser ontharen: is een methode voor het behandelen van (over)beharing. Ongewenste haargroei kan veroorzaakt worden door medische omstandigheden (o.a. hirsutisme, hypertrichose en andere aandoeningen). Een behandeling met de Soprano Titanium Laser zal geen medische aandoeningen genezen die de ongewenste haargroei veroorzaken. COCO Laser Clinics stelt u op de hoogte van mogelijke risico’s die bij alle medische en cosmetische laserbehandelingen kunnen voorkomen. In dit specifieke geval zullen mogelijke risico’s kunnen zijn: Roodheid en oedeem rond de haarfollikel na de behandeling wat maximaal 10 dagen kan duren, na de behandeling met de laser kan blaarvorming of een lichte verbranding van de opperhuid optreden, tijdelijke hyper- of hypopigmentatie kan voorkomen en zal normaal gesproken binnen 6 tot 12 maanden na de behandeling vervagen, hergroei of verandering van donker haar in dons haar plaatsvinden.

2.5 Zon en/zonnebank: Voor behandelingen met de Soprano Titanium Laser raden wij aan om 1 week voor en na de behandeling de zon te vermijden. Als dit advies niet gevolgd wordt is het mogelijk dat een cirkelvormige depigmentatie van de huid, hyper- of hypopigmentatie ontstaat. Wanneer een groter gebied wordt behandeld lijkt de napijn op een zonverbranding die paar uur kan aanhouden.

Algemene voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche 1 juli 2018

INHOUDSOPGAVE
• ARTIKEL 1 – Definities
• ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
• ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
• ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de ondernemer
• ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de consument
• ARTIKEL 6 – Annluering
• ARTIKEL 7 – Betaling
• ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid
• ARTIKEL 9 – Klachten
• ARTIKEL 10 – Geschillenregeling
• ARTIKEL 11 – Nakomingsgarantie
• ARTIKEL 12 – Wijzigingen
• ARTIKEL 13 – Afwijkingen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES:

In deze voorwaarden gelden de volgende definities

Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisaties ANBOS, ANKO of ProVoet, en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Woerden;

ANKO: Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie te Huizen;

ProVoet: Brancheorganisatie voor de Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal;

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;

Overeenkomst: De overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging (mondeling en schriftelijk);

Uiterlijke verzorgingsbranche: Het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf;

Kappersbedrijf: het bedrijf waar het hoofdhaar van mannen, vrouwen en/of kinderen wordt geknipt of anderszins wordt behandeld, waaronder ook begrepen het leveren van een haarwerk;

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;

Voetverzorgingsbedrijf: Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de voet, huid en nagels van de voet, mede ter preventie van (verdere) voetproblemen;

Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorging bedrijf, kappersbedrijf of voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’, ‘Code van de kapper’ en ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf, dan wel een door een brancheorganisatie uitgegeven richtsnoer op hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu.

Arbocatalogus voor het Kappersbedrijf: De Arbocatalogus voor het Kappersbedrijf bevat praktische maatregelen, die gericht zijn op veilig en gezond werken op het gebied van onder andere allergene en fysieke belasting en Psycho Sociale Arbeidsbelasting

Wkkgz: De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

Beroepscompententieprofiel: De beschrijving (geformaliseerd en gestandaardiseerd) van het beroep en de competenties van een vak volwassen beroepsbeoefenaar.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument. Deze zijn te vinden bij: ANBOS https://www.anbos.nl/consument ANKO https://www.anko.nl/ ProVoet https://www.provoet.nl/

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST:

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de consument) van het aanbod (van de ondernemer). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde van een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een online afsprakensysteem. De overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de consument thuis als de ondernemer ambulant werkt.
 2. Bij een op afstand, of buiten winkelruimte gesloten overeenkomst, is artikel 6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd en ontbinding van de koop van toepassing.

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER:

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens haar/zijn beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een consument geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline te consulteren.
 4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.
 5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
 6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
 7. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt de ondernemer overeenkomstig de op haar/hem van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT:

 1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

ARTIKEL 6 – ANNULERING:

 1. Indien een klant verhinderd is om haar/zijn afspraak na te komen, dient hij/zij dit uiterlijk 48 uren van tevoren bij COCO Laser Clinics af te zeggen.
 2. Indien de klant niet of niet tijdig afzegt, zal COCO Laser Clinics 50% van de geboekte behandelingskosten bij de betreffende klant in rekening brengen.
 3. Afspraken dienen per e-mailbericht of telefonisch te worden geannuleerd. De afspraak is geannuleerd op het moment dat de annulering door COCO Laser clinics is ontvangen. Indien de klant de afspraak telefonisch wil annuleren is dat de verantwoordelijkheid van de klant. Het telefonisch niet kunnen bereiken van COCO Laser Clinics, is en kan geen reden zijn van het niet tijdig annuleren van de afspraak.

ARTIKEL 7 – BETALING:

 1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.
 3. Indien de consument ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten die de ondernemer maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de consument. De berekening van de hoogte van de kosten die de ondernemer in rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID:

 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de consument onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. De ondernemer is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn.
 3. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 4. Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

ARTIKEL 9 – KLACHTEN:

 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
 2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep de Wkkgz van toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de klachtenprocedure.
 3. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
 4. De consument kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt ook indien de in lid 3 van dit artikel genoemde klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komt inzake een geschil tussen de ondernemer en de consument. In dit laatste geval zal de klachtenfunctionaris de consument wijzen op de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.

ARTIKEL 10 – GESCHILLENREGELING:

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 11 – NAKOMINGSGARANTIE:

 1. ANBOS, ANKO en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
 2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS, ANKO of ProVoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of ProVoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.
 3. ANBOS, ANKO of ProVoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is: – aan het lid is surséance van betaling verleend. – het lid is failliet verklaard. – de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS, ANKO of ProVoet aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

ARTIKEL 12 – WIJZIGINGEN:

ANBOS, ANKO en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

ARTIKEL 13 – AFWIJKINGEN:

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.